Ratkaisu koulujen sisäilmaongelmiin.

On uskomatonta miten monessa koulussa on Ylen homekoulukoneeseen ilmoitettuja sisäilmaongelmia. Rakennuksia on tutkittu, korjattu ja ilmanvaihtoa  on parannettu mutta ongelmat jatkuvat. Sisäilmaongelmia on vaikea todentaa ja vielä vaikeampi niitä on korjata. Silti meillä ei ole mitään tekosyytä sille miksi sallimme oppilaiden sekä opetushenkilöstön työskennellä terveydelle haitallisissa olosuhteissa.

Mitä koulurakennus meille merkitsee? 

Ennen kuin esitän ratkaisun koulujen sisäilmaongelmiin haluan, että mietimme hetken mikä koulu oikeastaan on. Olemme tottuneet miettimään koulua, oppilaitosta ja lastentarhaa paikkana tai rakennuksena. Samalla tuo ajattelumalli tavallaan rajoittaa meidän asennetta oppimisesta, opettamisesta sekä kasvattamisesta. Monelle oppijalle ei synny elinikäisen oppimisen halua ja taitoa koska jo nuoresta opitaan ajatus jossa oppimista tapahtuu opetustilassa sekä kotitehtävien suorittamisella. Oppiminen on kuin koneellista suorittamista jota voidaan jokaisessa vaiheessa mitata ja arvostella. Entäpä jos oppija jo nuoresta tottuisi siihen, että oppimista tapahtuu kaikkialla ja aina? Entäpä jos hänelle opetetaan ettei koulu ole paikka vaan se on mielentila?

Toimintamallin uudistaminen

Minun ratkaisuni sisäilmaongelmiin perustuu ajatusmallien sekä opetuksen muuttamiselle ja kehittämiselle. Tätä tukee myös Opetushallituksen uusi opetussuunnitelma joka tähtää laillani elinikäisen oppimisen valmiuksille jotka rakennetaan jo varhaisnuoruudessa.
Lopetetaan siis oppimisen rinnastaminen rakennukseen. Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on paljon tyhjiä tiloja. Tiloja jotka ovat alunperin rakennettu toimistoiksi tai esimerkiksi tuotannon tiloiksi. Nämä tyhjät tilat voivat  hyvin toimia kouluna joko tilapäisesti tai vakituisesti. Luonnollisesti koulurakennuksia tulee olemaan ja ne ovat, varsinkin varhaiskasvatus ja alakouluikäisille, tärkeitä. Ehdottamassani mallissa yhdistyvät monitoimikoulut sekä joustavat tilat muissa rakennuksissa.

Uudesta toimintamallista tehoa, iloa sekä säästöjä 

Kuten jo totesin toimintamalli perustuu ajattelumallin muutokselle sekä kiertotalouden keinoille. Kiertotalous on tärkeä jo senkin takia, että kiertotalous tulee olemaan mullistava muutos meidän päivittäisessä kulutuksessa. Kiertotalous tukee kestävää kehitystä sekä alentaa kustannuksia. Toimiakseen kuntatasolla kaikki lähtee hyvästä ja realistisesta kokonaissuunnittellusta. Meidän tulee tietää ja tuntea hyvin ongelmat, vahvuudet sekä tarpeet. Lisäksi muutosta tulee tarkastella erittäin realistisesti talouden kannalta.

Laaditun kokonaissuunnitelman mukaan ensimmäinen tehtävä on löytää joustavat tilat niille oppijoille sekä opettajille jotka kärsivät terveydelle haitallisista olosuhteista. Ennen siirtymistä joustaviin tiloihin on opettajille sekä oppijoille luotava mallit joilla oppimista uusissa olosuhteissa tapahtuu. Joustavat tilat muissa rakennuksissa eivät saa tarkoittaa koulurauhan häiriintymistä vaan päinvastoin. Siitä voidaan varmistua niin, että luodaan toimiva sähköinen palveluympäristö sekä muuntojoustava tilamalli luokkakäyttöön. Näin toimien joustavat tilat voidaan helposti ja kustannustehokkaasti muuttaa koska tahansa. Teknologiaa ei tule käyttää perusteettomasti opiskelun ja opettamisen tukena mutta se tarjoaa toimivan ratkaisun kun se yhdistetään perinteisiin menetelmiin. Tärkein teknologioiden, kuten pilvipalveluiden sekä eri laitteiden tuoma etu, on paikka ja -aikariippumattomuus sekä oppijoiden kyky käyttää laiteita sekä palveluita osana tavoitteen saavuttamista.

Toinen kokonaissuunnitemaan sisällytettävä muutos tulisi olla koulurakennusten käyttötarkoitus. Kaikki koulurakennukset tulisi jo alusta alkaen suunnitella monitoimi käyttöön. Esimerkiksi alakoulun yhteydessä voisi olla neuvola, päivähoito, kirjasto sekä paljon kerho ja harrastustoimintaa joilla nostetaan kuntalaisten aktiivisuutta sekä nostetaan rakennusten käyttöastetta. Yläkoulut ja varsinkin lukiot olisivat helpostikin mahdollista siirtää joustaviin tiloihin muihin rakennuksiin ja luopua kunnan omistamista koulukiinteistöistä. Toki nykyisissä koulurakennuksissa on tiloja joita ei perinteisesti löydy joustavista tiloista. Näitä on esimerkiksi puukäsityötilat sekä liikuntatilat. Tämä voidaan ratkaista järjestämällä keskitetysti tilat niin, että ne ovat helposti ja turvallisesti alueellisesti saavutettavissa. Lisäksi kiertotalouden keinoin voidaan esimerkiksi liikunnassa käyttää olemassa olevia tiloja jotka voivat olla kunnan omistuksessa tai ne voivat olla myös kaupallisia tarjoajia. Kaupallisten toimijoiden käyttämisellä tuetaan paikallisia yrittäjiä, laajennetaan oppijoiden mahdollisuuksia kokeilla eri lajeja sekä saavutetaan kustannussäästöjä koska kunnan ei tarvitse tehdä investointeja. 

Suunnitelmallisuus luo hyödyt 

Edellä esitetty malli on tiivistelmä ja sisältää vain pienen osan siitä mitä muutokseen tarvitsee. En voi korostaa riittävästi sitä kuinka tärkeä osa tämän onnistumista on suunnitelmallisuus, avoimuus sekä yhteinen tavoite. Mallin toimiminen ei ole yhden ihmisen tai Hyvinkään kaupunginvaltuuston päätettävissä vaan sen onnistumiseen tarvitaan kaikki mukaan omalta osaltaan. Hyötyjä voimme saavuttaa todella paljon jo nopeastikin. Ensinäkin huolella laadittu kokonaissuunnitelma takaa yhteisen tavoitteen, myös puolerajojen yli. Toisekseen saamme nopeasti korjattua sisäilmaongelmista kärsivien tilanteen. Sitä pidän muutenkin ehdottomasti tärkeimpänä välittömänä tehtävänä, on malli mikä tahansa. Opetuksen ja oppimisen kannalta malli tukee opetuksen uudistumista uuden opetussuunnitelman mukaisilla arvoilla. Taloudellisella tasolla malli tukee paikallisia yrityksiä sekä nostaa kiinteistöjen käyttöastetta. Malli tukee myös suoraan kunnan budjettia koska osasta omistuksesta voidaan luopua ja resursseja voidaan keskittää monitoimikoulujen rakentamiseen sekä kehittämiseen. Lisäksi opettajien tukemiseen tarvitsemme lisää resursseja. Opetuksen nyt uudistuessa opettajat tarvitsevat koulutusta eikä opettajien taakka saa nousta liian suureksi. Meillä on maailman parhaat opettajat, pidetään heistä huolta.

Huominen on meistä kiinni

Minä haluan uskoa, että me yhdessä voimme löytää Hyvinkäälle parhaat ratkaisut ja rakentaa ne yhdessä. Kaikesta uudesta on sanottu, että se on mahdotonta tai vaikeaa kunnes se on tehty. Kaikessa uudessa on asioita joissa joudumme joustamaan ja koko prosessin ajan joudumme tarkistamaan suunnitelmia käytännön opettamalla tavalla. Yhteinen tahtotila on tärkein. Minun tahtotila on, että Suomessa annetaan jatkossakin parasta opetusta. Opetusta joka tiedon lisäksi tarjoaa parhaat henkiset ja asenteelliset valmiudet tulevaisuuteen. Tiloja jotka eivät rajoita. Tiloja joissa voidaan edistää terveydelle tärkeitä asioita.  Tiloja jotka eivät ole yhtä tarkoitusta varten vaan tiloja joissa oppimisen käsitys muodostuu uudelleen. Tiloja joissa syntyy elinikäisen oppimisen kyky ja palo. Mikä sinun tahtotila on?

]]>