Lakimuutos vanhuspalveluiden inhimillistämiseksi

Olemme laatineet kansalaisaloitteen vanhuspalveluiden inhimillistämiseksi. Päivitän tähän blogiin kansalaisaloitteeseen liittyviä asioita.
Löydät kansalaisaloitteen tästä osoitteesta https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3165

Tulen tekemään vielä erikseen tämän helposti jaettavan postauksen ja Facebook päivityksen.

Tärkeät tapahtumat ja päivämäärät:

29.4.2018 Kansalaisaloite luotu ja lähetetty hyväksyttäväksi.

30.4.2018 Kansalaisaloite hyväksytty.

1.5.2018 Lehdistötiedote lähetetty toimituksiin.Lehdistötiedote kansalaisaloite vanhuspalvelunlain inhimillistämiseksi 1.5.2018

4.5.2018 Kansalaisaloitteen allekirjoitusten keräys alkaa.

Kansalaisaloitteen sisältö: 

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että vanhuksille tuotettavien palveluiden lakia muutetaan niiltä osin kuin se ohjaa kehitystä ensisijaisesti kotihoitoon. Lakiin tulee kirjata, että palveluita on kehitettävä ensisijaisesti niin, että laki vanhusten oikeuksista ja inhimillisyydestä toteutuu kaikilta osin. Lain hengen ja pykälien toteutuminen vaatii sen, että lakiin kirjataan kehitettäväksi useita eri asumisen tukimuotoja. Eri tuettujen asumisen palvelumallit tulee olla vanhuksen valittavissa ilman lääketieteellisiä syitä vedoten ainoastaan lain hengen ja pykälien toteutumiseen.

Perustelut

Me kaikki olemme joutuneet näkemään median kautta surullisia ja pysäyttäviä kohtaloita jotka on aiheuttanut vanhuspalveluiden valittu kehityssuunta. Näitä anteeksiantamattomia ja selittämättömiä kohtaloita ei voi selittää työntekijöiden vähyydellä tai järjestelmien toimimattomuudella. Näiden kohtaloiden todellinen syy on valittu vanhuspalveluiden kehityssuunta jossa vanhus pyritään pitämään kodissa eli laitoshoidon ja tuetun asumisen järjestelmällinen alasajo.

Kehityssuunta on aiheuttanut vanhuksille suunnatun kotihoidon kriisiytymisen. Tuominnut tuhansia ja taas tuhansia vanhuksia yksinäisyyteen sekä kokemaan arvokkaina viimeisinä vuosina merkityksettömyyttä. Kunnissa työskentelevät kotihoitajat tekevät arvokasta työtä kovassa paineessa jaksamisen rajoilla, tietäen etteivät usein voi toimittaa vanhukselle sitä palvelua jota hän tarvitsisi. Me allekirjoittaneet haluamme tällä aloitteella myös osoittaa solidaarisuutta sekä tukea vanhustenhoidon ammattilaisille. Haluamme muutoksella luoda kehityssuunnan joka tuottaa useita eri asumisen palvelumalleja ja näin jakaa taakkaa luoden inhimilliset olosuhteet työskennellä asiakkaiden parissa.

Valittu kehityssuunta jossa ensisijainen ja kehitettävä tukimuoto on kotihoito ei toteuta vanhuksille tuottavien palveluiden lakia eikä se myöskään toteuta perustuslain henkeä.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista pykälä 14 ja 14a toteaa alla olevan mukaan.

14 §
Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohjaavat periaatteet
Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain tässä laissa säädetyillä perusteilla. (30.12.2014/1351)

Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä.

Kunnan on turvattava iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys, jollei järjestelyä ole aiheellista muuttaa iäkkään henkilön toivomuksen tai hänen palveluntarpeidensa muutoksen johdosta taikka muusta erityisen painavasta ja perustellusta syystä

14 a § (30.12.2014/1351)
Pitkäaikaisen laitoshoidon edellytykset
Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet

Olemme saaneet jo riittävästi esimerkkejä siitä, ettei lain ohjaama kehityssuunta toimi eikä toteuta lain sisältöä.

Suomen perustuslain pykälä 19 julistaa sosiaalipalveluista alla olevan mukaan.

19 §
Oikeus sosiaaliturvaan
Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä

Valittu kehityssuunta ei toteuta perustuslain henkeä ihmisarvoisesta elämästä sekä turvasta. Valittu kehityssuunta ei myöskään toteuta terveyden edistämistä ja vaarantaa vanhusten mahdollisuuden säilyttää oma asunto.

]]>