Yritysten vastuullisuus Suomessa ja Euroopassa


Paljon puhutaan vastuullisista yrityksistä. Monelle se kuulostaa tarulta tai suorastaa kierolta mainokselta. Kuitenkin yritysten vastuullisuus muodostuu yhä tärkeämmäksi ja suuntaa antavaksi tavaksi luoda hyvinvointia ja kehitystä. Tämä korostuu koska yrittämisen käsite laajenee ja yhä useampi tekee työtä yksinyrittäjänä. Lisäksi alustatalous tuottaa haasteita ymmärtää ja järjestää työn oikeudenmukaisuutta. Mistä eri osista vastuullisuus sitten koostuu?

Vastuullinen yritys ja yhteiskunta

Yrityksen vastuullisuus voidaan jakaa karkeasti neljään eri osa-alueeseen.

  1. Taloudellinen
  2. Yhteiskunnallinen  
  3. Sosiaalinen  
  4. Ympäristö

On yrityksestä ja yrityksen toimialueesta kiinni mitä vastuualueita toiminta korostaa. On myös syytä muistaa, että suuri osa yrityksen vastuullisuudesta perustuu vapaaehtoisuuteen. On myös vastuullisuutta joka edellytetään, mutta moni yritys syventää vastuuta tekemällä vapaaehtoisia toimia edellytysten lisäksi.

On tunnettu asia, että vastuullisuus luo liiketoimintaa. Monella yritykselle on erikseen budjetti yhteiskuntavastuulle. Tämä siis tarkoittaa sellaista budjettia jolla voidaan tukea yhteiskunnan eri osien tai jonkin ryhmän toimintaa. Yhteiskuntavastuu budjetti on usein myös positiivista viestintää. Yhteiskuntavastuu budjetti toki edellyttää sen, että liiketoimintaa tuottaa voittoa josta rahaa voidaan budjetoida. Yrityksen tärkein päämäärä on näin ollen aina tuottaa tulosta. Ilman tulosta ei voida toimia, eikä edesauttaa vastuullisuutta.

Demokratia ja tasa-arvo on harvemmin puhuttu osa-alue yritysten toiminnassa. Suomessa ollaan jo totuttu vapauteen yrittää ja ilmaista mielipide. Harvoin olen nähnyt yrityksen korostavan Suomea tai kuntien järjestämiä puitteita ja mahdollisuuksia. Mielestäni emme osaa markkinoida yhteiskuntamme vahvuuksia ulkomailla. Me puhumme enemmän sääntöjen Suomesta ja niistä rajoituksista joita meille asetetaan. On totta, että norminpurkua tarvitaan mutta ei meillä asiat huonosti ole. Suurin haaste sisältyy sosiaaliturvan uudistus tarpeeseen jotta saamme joustavasti työvoimaa ja yhä usealla on mahdollisuus työskennellä, sekä yrittää.   

Taloudellinen vastuu

Yrityksellä on luonnollisesti toiminnasta taloudellinen vastuu. Kulut pitää peittää, palkat maksaa ja hoitaa muut lakisääteiset ja vapaaehtoiset velvoitteet. Lisäksi yrityksen vastuuksi voidaan katsoa, joissakin tapauksissa, voiton tuottaminen. Voitosta tai rahasta puhuminen ei ole vastuutonta vaan tuloksen kautta voidaan ajatella myös yrityksen mittauttavan luottamuksen tuotteisiin ja palveluihin. Toki toimintaympäristö ja monet muut seikat vaikuttaa yrityksen menestykseen välillä enemmän kuin yrityksen oma toiminta. Yrittämisessä on aina riski ja se kulminoituu aina taloudellisissa asioissa. Vastuullisuutta on myös lakkauttaa liiketoiminta mitä ei saada kannattavaksi. Se koetaan Suomessa usein häviöksi tai häpeäksi mutta sitä se ei ole. Jokainen yrittäjä on tehnyt rohkean päätöksen ja lähtenyt tavoittelemaan unelmia. Sitä ei saa väheksyä vaan kunnioittaa. Jokaisen epäonnistumisen takana on huikea määrä työtä ja oppimista.

Yhteiskunnallinen vastuu

Tämä vastuu jakautuu osin muihin eri osa-alueisiin mutta haluan tämän aina nostaa erikseen. Yrityksen tulee omassa strategiassa miettiä millä tavalla tuotteet ja palvelut rakentavat asiakkaiden hyvinvointia ja miten ne tukevat asiakkaita. Mutta samalla tulisi miettiä miten yritys sopii ympäröivään yhteiskuntaan. Sopimisella tarkoitan sitä miten yrityksen toiminta tukee yhteiskunnan tarpeita. Myös taiteet, viihde ja hyvinvointi on tarpeita. Me käytämme yhä enemmän rahaa hyvinvointiin ja erityisesti henkiseen hyvinvointiin. Sen takia monet yritykset tukevat taiteen tekijöitä. Tämä vastuu auttaa myös ymmärtämään yrityksen toimintaedellytyksiä eri markkina-alueilla. Euroopan unionin alue muodostuu meille yhä tärkeämmäksi kotimarkkinaksi ja se tarve mikä meillä on Suomessa ei välttämättä näyttäydy samana muissa jäsenvaltiossa. Tämä osa-alue on erityisen tärkeä niille yrityksille joiden asiakkaita on pääasiassa julkisella sektorilla eli kunnat tai valtiot.

Yhteiskunnalliseksi vastuuksi voidaan lukea myös osallistuminen keskusteluun ja tuomalla näkökantoja kaikkien käyttöön. Lisäksi vastuullinen työvoiman käyttö luetaan usein yhteiskunnalliseksi vastuuksi. Yritys totta kai hakee aina taloudellisempia tapoja tehdä tuotantoa ja välillä tähän voi olla haasteellista liittää vastuullisuutta. Sen takia yhteiskunnallisesta vastuusta on tärkeä puhua. Kun tietoisuus tuotannosta lisääntyy on mahdollisuus myös muuttaa kuluttajien, sekä asiakasryhmien hankintapäätöksiä tukemaan yrityksen vastuullisuutta.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun merkitys on korostunut koko ajan. Sosiaalinen vastuu lähtee kotipesästä eli omasta yrityksestä. Yrityksen vastuulla on huolehtia työntekijöiden lakisääteisesti velvoitteista mutta myös hyvinvoinnista. Tasa-arvo ja hyvä henkinen ilmapiiri sisältyy tähän vastuuseen. “Management by perkele” on mennyttä aikaa. Kokiessaan itsensä arvostetuksi ja saadessaan tilaisuuden antaa parastaan ihminen on motivoitunut ja tuottava.

Kun oma henkilöstö voi hyvin se heijastuu ensin kaikkeen yrityksen lähipiirissä. Se heijastuu työntekijöiden perheisiin, sekä läheisiin. Siitä se jatkaa yhä laajempaan piiriin ja muodostaa yhden yrityksen tärkeimmistä näkyvyys tekijöistä hyvän puheen, sekä suosittelun muodossa.

Yritys pystyy siis ottamalla sosiaalista vastuuta vaikuttamaan suuresti yhteiskuntaan ja sen ilmapiiriin. Jopa yhteiskunnan kustannuksiin. Tyytyväinen ja motivoitunut ihminen kun ei sairastele ja kun työ tukee mielenterveyttä niin yhteiskunta tuottaa yrityksen avulla.

Yrityksen lähipiirissä on aina useita muita yhteisöjä. Toimimalla vastuullisesti yritys, varsinkin suuremmat, voivat peilata arvojaan, sekä vastuullisuutta myös muihin. Yritys voi etsiä itselleen arvoiltaan sopivimpia kumppaneita ja sidosryhmiä. Lisäksi raaka-aineiden alkuperä ja monet tähän verrattavat voivat luoda merkittävästi hyvinvointia laajallakin maantieteellisellä alueella. Yrityksen tulee ymmärtää, että missään tapauksessa ja tilanteessa he eivät ole yksin vaan osa laajaa verkostoa.

Ympäristövastuu

Ympäristön tilanteesta ja ihmisen vaikutuksesta ympäristöön puhutaan nyt paljon ja puhe on usein hyvin värittynyttä. Sitä alkaa olemaan vaikea seurata ja tehdä johtopäätöksiä. Varsinkin kun tutkimuksia on useita eri tuloksia antavia ja populismi tuo oman värin keskusteluun.

Jätetään nyt tutkimukset ja kiistanalaiset faktat huomiotta ja todetaan, että ymmärrettävästi ja itsestään selvää on yritysten toiminnan vaikuttavan ympäristöön. Joidenkin yritysten enemmän ja joidenkin vähemmän. Ympäristöarvojen kohdalla korostuu tietyt talouden alat ja ne on niitä jotka käyttävät paljon luonnonvaroja. Näitä ovat kaivosteollisuus, puu- ja metsäteollisuus, sekä suuret tuotantolaitokset yleisesti. Sinäkään et ole voinut välttyä keskusteluista joita näillä sektoreilla toimivista yrityksistä ja toimintaympäristöstä on puhuttu julkisuudessa.

Näitä asioita on tärkeä käsitellä yhdessä ja luoda yhteinen käsitys siitä miten annamme meidän yhteistä ympäristöä käytettävän ja kuka sitä saa käyttää. On tärkeä ymmärtää, että ympäristölupa on tavallaan lupa aiheuttaa kuormitusta ympäristölle. Me siis arvioimme joka päivä taloudellisten arvojen ja ympäristöarvojen tasapainoa.

Ympäristön merkityksestä ihmiselle ja sen tilasta tarvitaan yhä enemmän tutkittua ja faktoihin perustuvaa tietoa ja avointa keskustelua. En voi tarpeeksi korostaa mikä merkitys tällä arvolla on jokaisen meidän elämään.

Kuluttajan ja asiakkaan vastuu  

Jos puhutaan yritysten vastuusta niin meidän on pakko myös käsitellä ostamisen vastuuta. Se on painava, varsinkin julkisen sektorin toteuttamana mutta aloitetaan kuluttajista. Kuluttajille tulee yhä enemmän toimittaa tietoa tuotteiden ja palveluiden vastuullisuudesta. Siihen kannattaa myös yritysten panostaa koska se on keino erottautua ja markkinoida tuotteita ja palveluita. Lisäksi kuluttajien tulee olla yhä enemmän valveutuneita kun tekevät hankintoja. Kuluttajien osalta tärkeimpiä ympäristötekoja on vähentää kulutusta ja ostaa kestävämpää.

Yrityksien tulee hakeutua toimimaan yhteistyössä niiden kanssa jotka jakavat saman vastuun ja arvot. Näin yritys toiminnallaan voi tukea muutosta Euroopan ja jopa globaalilla tasolla. Yksi yritys ei vielä muutosta tee mutta kun määrä kasvaa niin vaikutus on valtava. Kuluttajille tuotantoa kohdistavat seuraavat kuluttajien trendejä ja ostokäyttäytymistä tarkkaan. Kuluttaja näin ollen ohjaa meiko paljon myös mitä yritykset tuottavat.

Julkishallinto on se kaikista tärkein. Julkishallinnon tulee näyttää esimerkkiä niin työolojen, ehtojen ja hankintojen osalta. Lisäksi julkishallinnon tulisi kehittää ostamista niin, että se hinnan lisäksi ottaa paremmin huomioon myös laadun ja koko valmistusketjun eettisyyden ja vastuullisuuden. Tietyissä rajoissa sitä voidaan myös edellyttää mutta vain kilpailulakien edellyttämällä tavalla.

Demokratia ja tasa-arvo

Harva tulee miettineeksi kuinka tärkeä yritykselle on maan vakaa poliittinen ja taloudellinen ilmapiiri. Suomella on hyvä maine monissa suhteissa ja Suomalaiset tuotteet on niitä jotka mielletään terveellisiksi ja hyvin valmistetuiksi. Tätä pitää pitkäjänteisesti kehittää eri sektorien vahvuudeksi. Halvoilla palkoilla tai edes tuotantokustannuksilla Suomi ei tule pärjäämään. Laatu ja kestävät tuotteet ovat meidän vahvuus.

Ympäristöarvoja, demokratiaa ja tasa-arvoa ei ole vaikea yhdistää liiketoimintaan. Se vain tulee tehdä. Naisten asema työmarkkinoilla ja palkkatasa-arvo on myös äärimmäisen tärkeä ja siitä olemme saaneet huomautuksia. Siihen tulee keskittyä koko ajan.