Mitkä aluevaalit ja miksi kannattaa äänestää?

Aluevaalit toimitetaan Suomessa ensimmäistä kertaa sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan Suomessa 12-18.1.2022. Aluevaltuustot aloittavat kautensa 1.3.2022. Jatkossa aluevaalit toimitetaan kuntavaalien yhteydessä, joten nämä on siinäkin mielessä historialliset vaalit. Hyvinkää kuuluu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueeseen johon kuuluu lisäksi Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Aluevaltuutettujen määrä on 59 ja he edustavat kuntien noin 200 000 asukasta. 

Miksi sitten hyvinvointialueet on perustettu ja mitä palveluita ne järjestävät? 

Julkisuudessa on puhuttu enimmäkseen terveydenhoidosta ja pelastuslaitoksesta mutta niiden lisäksi hyvinvointialueet tulevat vastaamaan myös avoterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta, suun terveydenhuollosta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, lastensuojelusta, vammaispalveluista, ikäihmisten asumispalveluista ja kotihoidosta. 

Kyse on siis hyvin laajoista ja ihan kaikkia koskettavista palveluista. Lisäksi suuri osa on juuri niitä palveluita joista hyvinvointivaltio tunnetaan. Isoa osaa palveluita käytetään kun hätä on suurin ja ihminen on kaikista eniten avun tarpeessa. Jo nämä seikat tekevät nämä vaalit ja hyvinvointialueiden toiminnan tärkeiksi kaikille. 

Hyvinvointialueet on perustettu koska kunnat ei pysty kantamaan nousevia terveydenhuollon palveluiden kustannuksia. Tästä syystä on perustettu 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin alue on vielä yksi alue, jossa ei tosin järjestetä aluevaaleja koska päätösvaltaa käyttää kuntavaaleissa valitut valtuutetut. Lisäksi HUS:lla on laissa säädettyjä vastuita jotka liittyvät erikoissairaanhoitoon. 

Sanon tämän nyt suoraan. Terveydenhoidon kustannukset tulevat kasvamaan teemme me mitä tahansa. Se johtuu Suomen väestön vanhenemisesta ja toisaalta hoitomuotojen kehityksen johdosta. Hoitomuotojen kehitys on totta kai hyvä asia ja meillä on paitsi lainmukainen velvollisuus hoitaa ikäihmiset mutta myös moraalinen velvollisuus. Kyse ei ole siis säästöistä vaan kustannusten hillinnästä ja kuntatalouden rasituksen vähentämisestä, jotta kunnat voivat keskittyä paremmin muihin tehtäviin kuten opetuksen, työllisyyden, kuntatekniikan ja talouden kehitykseen. Kunta on siis edelleen erittäin tärkeä yksikkö niin toiminnoiltaan kuin jokaisen meidän elämän kannalta. 

Miten kustannusten hillitsemistä tehdään? 

Yksi iso tekijä on tietysti uusi hallinnontaso eli hyvinvointialueet. Kun totta puhutaan niin yksikään hallinnontaso ei automaattisesti ole kannattava tai hyödyttävä vaan se vaatii rakenteen lisäksi tuloksellista toimintaa niin päätännän kuin operatiivisella tasolla. Toiminta menee tiivistetysti niin, että virkahenkilöt ja alojen ammattilaiset laativat omalla alallaan toimintasuunnitelman ja saavat tämän toteuttamiseen budjetin aluevaltuuston päätöksellä. Jos budjetti jää vajaaksi niin sitten esitetään säästötoimia. Voisin väittää, että monessa kohtaa budjetti jää vajaaksi joten samat tahot hakevat säästökohteita. Ja nyt tullaan kohtaan joka on palveluiden osalta ratkaiseva. Säästetäänkö hoidosta ja ihmisten hyvinvoinnista vai luodaanko säästö hakemalla uusia tapoja tuottaa palveluita joiden kiinteät kustannukset ei ole niin suuria. Iso osa tuotetuista palveluista on lakisääteisiä joten niistä ei voida tinkiä ja ylipäänsä ihmisten hyvinvoinnista ei ole järkevä säästää. Yllä kuvattua ei ole voinut kunta tehdä vaan ainoastaan jatkuvasti maksaa nousevia kustannuksia, joten siinä mielessä hyvinvointialueilla on uusi vastuu ja toisaalta uusi mahdollisuus hallinnontason ja alueen laajenemisen myötä. 

Nyt kun luet tätä niin varmasti alat miettimään, että aluevaltuustot tulevat säästön ja tehokkuuden tekemään lakkauttamalla toimipisteitä ja siinä tulee olemaan häviäjiä alueet joissa on vähiten käyttäjiä. Näin se juuri on. Toki terveydenhoidossa on tehoa haettavissa myös suurissa yksiköissä mutta se on pidemmän kehityksen takana joten ensimmäisenä tullaan puhumaan palveluverkkouudistuksesta. Siitä samasta joka on Suomesta lopettanut suuren määrän pieniä kouluja ja tiivistänyt opetuksen pienissä kunnissa yhteen pisteeseen kaikkien asteiden osalta. 

Meidän ei silti kannata maksaa seinistä ja sen takia säästä ihmisten hyvinvoinnista. Seinät ja tilat ei tuota yhtään palvelua vaan ne ovat ainoastaan raameja. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa tiivistetysti sitä, että pienet yksiköt lopetetaan ja toimintaa tiivistetään suuriin yksiköihin jotka sijaitsevat alueella jossa ihmisiä asuu eniten eli yleensä hyvinvointialueiden suurin kunta tai kaupunki. Tämä on miltei ainoa mahdollisuus säilyttää laadukas terveys- ja sosiaalipalvelu ja parantaa sitä jatkuvasti. Toinen vaihtoehto on nostaa veroja ja maksuja mutta se on päättymätön tie ja johtaa kaikissa tapauksissa palveluiden tiivistämiseen rahojen loputtua. Toki on selvää, että esimerkiksi pelastuslaitoksia tulee olla myös alueilla joilla ihmisten määrä on vähäisempi. Tässä on hyvä pitää koko ajan mielessä, että uudistus on laaja ja koskettaa useita palveluita. 

Miten palveluita voidaan alemmasta kustannustasosta huolimatta parantaa? 

Kolme suurta kokonaisuutta jotka ovat inhimillinen digitalisaatio, prosessit ja ennakoiva toiminta. Katsotaan näitä tarkemmin. 

Inhimillinen digitalisaatio tarkoittaa sitä, että teknologian mahdollisuudet otetaan käyttöön tavalla joka pohjautuu ihmisten tarpeisiin ja prosessien uudistamiseen. Yleisin virhe teknologian suhteen on yleisesti päättää ensin teknologia joka otetaan käyttöön ja sitten ottaa se käyttöön huomioimatta ihmisten tarpeita ja toimintakulttuuria. Eli kun teknologiaa otetaan käyttöön niin tulee huomioida sen hyöty prosessille, ihmisten osaaminen ja asenteet sekä se, että teknologia ei korvaa ihmistä vaan sitä otetaan käyttöön jotta ihmisillä on enemmän aikaa toisille oikeissa tilanteissa. 

Mitä teknologioita inhimillinen digitalisaatio sitten sisältää. Otan esimerkkien kautta. Hyvin usein tarvitsemme nopeaa tukea tai varmistusta siitä mikä on esimerkiksi terveydellinen tilanteemme. Silloin paras tapa on tavoittaa ihminen esimerkiksi kuvapuhelun, chatin ja puhelun avulla. Tarvitsemme siis lisää resursseja tähän, sekä toimivan teknologian jota on helppo käyttää mutta se ei ole haaste. Yleisesti ottaen teknologia on helppoa ja ihmisten toimintakulttuuri asettaa haasteita. Tai sitten esimerkiksi reseptien uusiminen joka voidaan tehdä verkossa pyyntönä, sekä luonnollisesti tiettyjen seurantaan liittyvien arvojen testaus ja toimitus lääkärien käyttöön. Esimerkiksi verinäytteenottoon ei tarvita terveyskeskusta vaan siinä voi toimia esimerkiksi koulussa tai muussa sijainnissa oleva piste. 

Kokonaan toinen asia on keinoäly eli tietojen hyödyntäminen. Suomella on todella paljon kansalaisten terveystietoja rekisterissä ja sitä tietoa “louhimalla” voidaan ihan lähitulevaisuudessa löytää paljon syitä eri taudeille tai niiden syntymisen riskitekijöille. Tämä on osa ennakoivaa terveydenhoitoa joka mahdollistuu lähitulevaisuudessa kun teknologiat kehittyvät ja lait tiedon käytölle tarkentuvat. 

Inhimillinen digitalisaatio on yksikkötason ja tehtävätason töiden järkeistämistä. Se malli, että organisaation huipulla etsitään tuote jonka uskotaan tuovan tehokkuutta ei toimi. Tehokkuus on käsityötä kun se tehdään kestäväksi. Toimintakulttuuri syö strategioita aamupalaksi. 

Prosessit on huomattavasti haastavampi kuin teknologia ja tulee järjestyksessä ennen teknologiaa. Jotta tiedetään mitä kannattaa hankkia pitää tietää mitä tehdään, miksi tehdään ja kuka tekee. Sen saa tietää oikeastaan vain ja ainoastaan prosessien avulla. Tiedän, prosessit on kauhealta kuulostava sana ja tuntuu kylmältä ja ihmiset unohtavalta. Se ei kuitenkaan ole sitä jos se tehdään tarpeen ja ihmisen näkökulmasta yksikkötasolla ja tarpeet huomioiden. Kyse on siis siitä, että selvitetään tarve ja sen jälkeen mietitään ja kirjataan ylös miten siihen toteutetaan ratkaisu. Se on terveydenhoidossa ja sosiaalipalveluissa normaalia haastavampaa koska ei voida tietää tarkasti kuinka paljon aikaa kuluu. Ja aika on se mitä pitää turvata jokaiselle ammattilaiselle jotta voidaan luoda turvallista terveydenhoitoa ja sosiaalipalvelua. Prosessien laadinta tarpeen perusteella on todella suuri työ mutta sitä voidaan tehdä samalla kun työtä tehdään eli prosessia tulee laatia muiden kuin itse tekijöiden mutta se tulee tehdä tarpeen ja tekijöiden ehdoilla. Prosessit jotka on laadittu valheellisesti esimerkiksi liian pienellä ajalla ei toimi vaan aiheuttaa valtavia ongelmia. 

Ennakoiva toiminta

Se, että tiivistämme palveluita ja otamme digitalisaation keinoja käyttöön ja parannamme prosesseja ovat oikeastaan pakkoja jotka ei luo säästöjä vaan pitävät meidät pinnalla ja takaavat hyvän terveydenhoidon, sosiaalipalvelut, sekä pelastustoimen.

Terveyden, sosiaalipuolen ja jopa pelastuslaitosten osalta todellinen säästö tehdään ennakoivalla toiminnalla. Mitä se sitten tarkoittaa, jokainen näistä kohdista on oma osionsa mutta kaikki ovat jollakin tapaa kytköksissä ja niillä vaikutus toisiinsa. 

Nostan vain lyhyillä esimerkeillä terveyspalvelut koska muuten tämä tiivistykseksi tarkoitettu kirjoitus karkaa todella pitkäksi. 

Terveyspalveluiden osalta se tarkoittaa sitä, että hoitoon päästään oikea aikaisesti ja lääkärit on tavoitettavissa. Sen ensimmäinen askel on se, että ihminen tavoittaa ensin esimerkiksi sairaanhoitajan joka arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa asiakkaan oikeaan paikkaan. Itse kannatan niin sanottua omalääkärijärjestelmää jossa lääkäri hoitaa aktiivisesti asiakasta, vaikka hoitaja onkin tasaamassa lääkärin työtaakkaa. Tämä varsinkin jos asiakkaalla on akuuttia terveydentilassa. Ottaisin itse käyttöön ihan perinteiset terveystarkastukset, jossa voitaisiin laajasti huomioida asiakkaan tilanne ja tarpeet laaja-alaisesti niin terveyden, mielenterveyden, päihteiden ja monen muun osalta. Näin saadaan myös äärimmäisen tarpeellista tietoa kansalaisista alueittain. Lisäksi se mahdollistaisi myös valistuksen ja esimerkiksi liikunnan ja ravinnon osalta. Kuten jo edellä mainitsin niin keinoäly tulee olemaan yksi valtavan suuria mahdollisuuksia mutta se ei ehdi vielä tähän ja antaa vielä odottaa itseään oman arvion mukaan 10-vuotta. 

Mitä valtuustoon tarvitaan? 

Aloitan sanomalla mitä sinne ei tarvita. Sinne ei tarvita valtuutettuja jotka on luvannut palveluita tasa-arvoisesti joka Suomen kolkkaan ja niemen notkoon. Sinne ei tarvita valtuutettuja jotka on puhtaasti poliittisesti latautuneita ja tekevät päätöksiä joustamatta omista kannoista. Sinne ei tarvita valtuutettuja jotka eivät osaa tai vaivaudu ottamaan faktoista ja tilanteesta selvää tutustumalla materiaaliin ja hakemalla itse tietoa. Sinne ei tarvita valtuutettuja jotka eivät pysty käsittelemään suuria kokonaisuuksia joita ohjataan tietotekniikan keinoin. Sinne ei tarvita valtuutettuja jotka hakevat poliittisia pisteitä ja omaa etua. 

Se mitä valtuustot tarvitsevat on yhteistyöhaluisia ja kykyisiä henkilöitä jotka oppivat nopeasti ja katsovat kokonaisuutta. Valtuustot tarvitsevat henkilöitä jotka ymmärtävät teknologiaa ja digitalisaation perusteet ja osaavat kuunnella jokaisen osa-alueen ammattilaisia. Lopuksi, valtuusto tarvitsee edustajia jotka ottavat vastuun, osaavat viestiä ja uskaltavat tehdä päätöksiä yhdessä. Terveyttä ja turvallisuutta yli puolue ja kuntarajojen.